Regulamin bloga internetowego blog.terapiasokami.pl

O NAS
Właścicielem niniejszego Bloga dostępnego pod adresem internetowym www.blog.terapiasokami.pl (dalej jako: „Blog” lub „Blog Internetowy”) jest JAROSŁAW PERDJON prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PERFECT JAROSŁAW PERDJON wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kirasjerów 102, 71-231 Szczecin i adres do doręczeń: ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin, NIP: 8512019366, REGON: 320672588 oraz adres poczty elektronicznej: wordpress@terapiasokami.pl, numer telefonu kontaktowego: (91) 822 80 22, 723 501 601 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy Blog nie jest sklepem ani serwisem internetowym i nie jest za jego pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży albo umowy o świadczenie usług (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach
i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Celem zawarcia umowy sprzedaży, Administrator zaprasza do przejścia do prowadzonego przez niego sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://terapiasokami.pl/
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Blogu Internetowym jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Blogu Internetowym. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Blogu Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Blogu Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Bloga Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Bloga Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).
KORZYSTANIE ZE STRONY
Blog jest dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę. Prawidłowe korzystanie z Bloga wymaga spełnienia poniższych wymagań:

  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
  • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie z Bloga jest bezpłatne i winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających z Bloga oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Bloga. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania z Bloga poprzez zamknięcie jego lub przeglądarki internetowej.
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem z Bloga lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Bloga m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wordpress@terapiasokami.pl;
W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.
USŁUGI ELEKTRONICZNE
Na Blogu dostępne są następujące usługi elektroniczne: Blog oraz Newsletter.
Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po wejściu na stronę Bloga Internetowego – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności.
Usługodawca umożliwia dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Usługobiorców Bloga wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne blogi, szczególnie poruszające tematykę związaną z wystrojem wnętrz. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady.
Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
Usługa elektroniczna Blog świadczona jest nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
Korzystanie z Newslettera następuje poprzez przejście do odpowiedniej sekcji Bloga widocznej w dolnej jego części oraz wypełnienie widocznego tam formularza i kliknięcie przycisku „Subskrybuj”. Z chwilą kliknięcie pola akcji Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. We wspomnianym formularzu, Usługobiorca ma obowiązek podać następującego dane: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wordpress@terapiasokami.pl lub też pisemnie na adres: ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin.
PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Bloga jako całości oraz treści, grafik, zdjęć, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.
KONTAKT Z NAMI
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem z Bloga lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Bloga:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wordpress@terapiasokami.pl
  • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin.

Skomentuj